Đăng ký quản lý sân

Thông tin của sân

Thông tin người liên hệ

Quy trình hệ thống quản lý sân

Bước 1:

Điền đầy đủ thông tin và hoàn tất phiếu đăng ký quản lý sân golf.

Bước 2:

Admin của BayGolf Booking duyệt phiếu đăng ký quản lý sân và gửi lại email xác nhận cho sân golf.

Bước 3:

Sân golf kích hoạt tài khoản quản lý sân qua mail và đăng nhập vào hệ thống quản lý sân của BayGolf Booking.

Bước 4:

Hoàn tất thông tin sân trên hệ thống quản lý sân của BayGolf Booking: Thông tin sân, thông số kỹ thuật sân, thông tin giờ chơi và giá.

Bước 5:

Quản lý lịch đặt sân, đối soát thông tin đặt sân theo thời gian thực và thực hiện thanh toán với các bên liên quan theo thỏa thuận hợp tác.